arrowStona główna arrow Dzień współpracy Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Program
 Prezentacje
 Uczestnicy
 Organizatorzy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Kontakt

Dzień europejskiej współpracy w nawigacji satelitarnej   PDF  Print  E-mail 

Wspieranie współpracy pomiędzy przemysłem polskim i zachodnioeuropejskim w dziedzinie zastosowań nawigacji satelitarnej.

W 1999 roku Unia Europejska rozpoczęła realizację programu Galileo, który ma dostarczać europejskiemu przemysłowi nowych impulsów do rozwoju, a zarazem zagwarantować niezależność technologiczną w tak ważnym obszarze jak nawigacja satelitarna. Instytucje europejskie (Unia Europejska i Europejska Agencja Kosmiczna) przeznaczyły 1,2 mld euro na rozwój i walidację systemu, a w samych konkursach 6 Programu Ramowego przewidziano na ten cel 100 mln euro.

Prawdziwym wyzwaniem dla Europy jest osiągnięcie planowanych korzyści ekonomicznych i społecznych (włącznie z tworzeniem nowych miejsc pracy). Korzyści te są ściśle związane z sytuacją podmiotów zajmujących się aplikacjami technologii kosmicznych w krajach UE.

Niestety pomimo swego potencjału naukowego i technologicznego polskie jednostki są w niewielkim stopniu zaangażowane w europejskie projekty Galileo. Taki stan rzeczy wynika z braku rozwiniętych kontaktów pomiędzy potencjalnymi partnerami z Europy Zachodniej, którzy z kolei nie są wystarczająco poinformowani o polskich możliwościach.

Aby zaradzić tej sytuacji, Punkt Informacyjny Galileo Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej oraz realizatorzy projektu GALILEAN zorganizowali Dzień europejskiej współpracy w nawigacji satelitarnej. Podstawowym celem konferencji było wspieranie współpracy pomiędzy przemysłem polskim i zachodnioeuropejskim w dziedzinie zastosowań nawigacji satelitarnej oraz stworzenie „sieci” kontaktów. Konferencja odbyła się 30 listopada 2004 r. w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN. Uczestniczyło w niej około 100 przedstawicieli polskiego i zagranicznego przemysłu związanego z nawigacją satelitarną oraz środowiska naukowego.

Podczas seminarium poruszono następujące zagadnienia:

  1. Istniejące mechanizmy ogólnoeuropejskie ułatwiające nawiązywanie kontaktów i współpracę w aplikacjach nawigacji satelitarnej (stowarzyszenia, projekty europejskie),
  2. Przykłady projektów europejskich, aplikacji i mechanizmów pozyskiwania funduszy,
  3. Prezentacje podmiotów i możliwości współpracy.

Pierwsza sesja konferencji poświęcona była prezentacji aktualnego statusu systemu Galileo oraz istniejących „sieci” współpracy. Na szczególną uwagę zasługuje tu OREGIN – utworzone w lutym 1999 roku stowarzyszenie skupiające obecnie ok. 250 podmiotów przemysłowych i naukowo-badawczych zajmujących się wyposażeniem i usługami opartymi na nawigacji satelitarnej. OREGIN to forum wymiany informacji i doświadczeń między członkami pochodzącymi z wielu państw europejskich. Zadaniem tej organizacji jest także wspieranie budowy systemu Galileo już w fazie początkowej oraz standaryzacja usług i produktów na nim opartych. OREGIN pośredniczy w kontaktach pomiędzy Unią Europejską, Komisją Europejską i europejskim przemysłem kosmicznym, wspierając rozwój segmentu użytkowników Galileo i przekazując informacje o projektach Galileo jednostkom zainteresowanym systemem, lecz nie zaangażowanym weń bezpośrednio. W swej działalności stowarzyszenie wykorzystuje zarówno bogate doświadczenie wiodących grup przemysłowych, jak i innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw, które są jego członkami, aby jak najlepiej promować interesy europejskiego sektora kosmicznego. OREGIN stara się identyfikować nowe możliwości rynkowe i podejmować kroki niezbędne do ich pomyślnego rozwoju. Stowarzyszenie ułatwia poszukiwanie nowych partnerów i wspiera współpracę między swymi członkami (zwłaszcza dużymi korporacjami a małymi i średnimi przedsiębiorstwami [ang. SME]) oraz zachęca ośrodki naukowo-badawcze do udziału w tworzeniu systemu Galileo. OREGIN dostarcza członkom wszelkie aktualne informacje o postępach rozwoju Galileo i planowanych oraz realizowanych projektach. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich europejskich podmiotów przemysłowych i naukowo-badawczych. Uczestnictwo w sieci jest bezpłatne, a rejestracji można dokonać on-line na stronie OREGIN (www.oregin.net).

Kolejna organizacja, której celem jest wspieranie przemysłu kosmicznego, to Galileo Services. W jej skład wchodzi obecnie 16 jednostek z 11 krajów. Stowarzyszenie służy koordynacji działalności członków i wymianie informacji; odgrywa także istotną rolę w pracach nad koncepcjami rozwoju systemu. Wiceprezydent Galileo Services, p. Gard Ueland z firmy Kongsberg Seatex podkreślił, że organizacja jest zainteresowana pozyskaniem nowych członków i współpracą z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej.

Realizowany przez Komisję Europejską projekt NAVOBS ma podobny charakter. Zmierza on do skonsolidowania europejskiego sektora małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystujących infrastrukturę kosmiczną w działalności rynkowej, zwłaszcza w dziedzinach takich jak nawigacja satelitarna, teledetekcja i telekomunikacja.

Podczas drugiej sesji uczestnicy konferencji zapoznali się ze strukturą i planami dwóch konsorcjów ubiegających się o koncesję na zarządzanie systemem Galileo.
Pierwsze z nich, iNavSat, zostało utworzone przez 3 głównych partnerów: EADS, Inmarsat i Thales. W skład konsorcjum wchodzi ponadto ok. 30 mniejszych firm z różnych krajów. P. Gerard Brachet przedstawił koncepcje iNavSat odnoszące się do przyszłego systemu Galileo, zasad jego funkcjonowania i podziału kosztów i odpowiedzialności pomiędzy inwestorów prywatnych i publicznych. W odpowiedzi na pytanie o rolę istniejącego systemu EGNOS w budowie Galileo p. Brachet podkreślił, że EGNOS to prekursor Galileo i ważny instrument mogący zapewnić Galileo szybki sukces na rynku nawigacji satelitarnej. EGNOS będzie zintegrowany z Galileo, jednakże za zarządzanie tym systemem będzie odpowiedzialny odrębny operator.
Konsorcjum Eurely powstało dzięki firmom Alcatel i Finmeccanica; głównymi partnerami są także ASF, AENA, Hispasat i ENAV. W konsorcjum uczestniczą także mniejsze jednostki, nie tylko z Europy, lecz również z USA, Chin i Indii. Eurely chętnie nawiąże współpracę z partnerami mającymi doświadczenie na poszczególnych rynkach usług nawigacji satelitarnej, którzy mogliby się przyczynić do dalszego ich rozwoju (zwłaszcza nawigacji morskiej).

Trzecia sesja konferencji poświęcona była prezentacji 7 wybranych projektów dotyczących GNSS realizowanych przez zachodnie przedsiębiorstwa. Po krótkim przeglądzie działań podejmowanych w ramach pierwszego i drugiego konkursu Galileo w 6 Programie Ramowym pani Mathieu z FDC omówiła perspektywy i możliwości wspołpracy w trzecim konkursie oraz w projektach planowanych w 7 Programie Ramowym. Następnie przedstawiciele poszczególnych firm prezentowali swoje osiągnięcia w dziedzinie budowy odbiorników (Septentrio), transportu wodnego (Kongsberg Seatex), zastosowań telematyki w kolejnictwie (Bombardier Transportation), wykorzystywania GNSS w kolejnictwie i lotnictwie (INECO-TIFSA), technologii pozycjonowania satelitarnego (Alcatel Space), konstrukcji nadajników sygnałów GNSS (Spirent Communications) i analizy rynków usług opartych na pozycjonowaniu (Logica CMG). Wszyscy prezenterzy podkreślali swoje zainteresowanie znalezieniem partnerów z Polski i wskazywali konkretne obszary, w których są zainteresowani nawiązywaniem współpracy.

Podczas ostatniej sesji swoje projekty przedstawili reprezentanci 5 polskich podmiotów zajmujących się transferem czasu (CBK PAN), transportem wodnym (Akademia Morska w Szczecinie), bezpieczeństwem transportu (PIAP), teletransmisją danych DGPS/RTK za pośrednictwem GSM/GPRS (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) i usługami telematycznymi (AutoGuard).
W dyskusji, jaka wywiązała się po zakończeniu przygotowanych prezentacji, polscy przedsiębiorcy i naukowcy zwracali uwagę na problemy, jakie napotykają w realizacji swoich projektów i udziale w europejskim rynku, oraz wspólnie zastanawiali się nad sposobami ich przezwyciężania. Z kolei zachodni partnerzy wskazywali na brak wiedzy o polskim potencjale jako główną przeszkodę w nawiązywaniu kontaktów. Rozwiązaniem tej kwestii mogłaby być szersza promocja polskich osiągnięć na europejskich forach zajmujących się nawigacją satelitarną i uczestnictwo w sieciach wymiany informacji i poszukiwania partnerów, takich jak OREGIN czy Polski Punkt Informacyjny Galileo.


W celu pobrania pełnej wersji raportu z Dnia Europejskiej Współpracy w Nawigacji Satelitarnej proszę kliknąć tutaj 
top