arrowStona główna arrow Konferencja Galileo 2004 arrow Sprawozdanie Sunday, 23 April 2017  
 
Polski Punkt Informacyjny Galileo
 
English 
Menu główne
 Stona główna
 Aktualności
 Partner Galileo
 Partnerzy
 Projekty GNSS
 Europejski Plan Radionawigacyjny
 Polish Technologies in ESP
 Konferencja Galileo 2006
 Galileo Days in Riga 2005
 Konferencja Galileo 2004
 Program
 Prezentacje
 Uczestnicy
 Organizatorzy
 Sprawozdanie
 Warsztaty EGNOS 2005
 Warsztaty EGNOS 2004
 Dzień współpracy
 Otwarcie stacji RIMS
 Nawigacja satelitarna
 Biuletyn Nawi
 Linki
 O nas
 Kontakt

Sprawozdanie   PDF  Print  E-mail 

W dniu 29 czerwca w siedzibie Centrum Badań Kosmicznych PAN odbył się Krajowy Dzień Informacji na temat Europejskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej Galileo, zorganizowany przez Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej.

System nawigacji satelitarnej Galileo to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, będąca odpowiedzią na wyzwania stawiane przez współczesną globalną gospodarkę i postęp technologiczny. Galileo ma być ogólnie dostępnym, niezawodnym i technicznie najdoskonalszym systemem cywilnym (w przeciwieństwie do pozostającego pod kontrolą militarną amerykańskiego GPS), który zostanie wdrożony do wykorzystywania w 2008 r. Obecnie kończą się prace przygotowawcze i rozpoczyna etap realizacji. Przed Polską, jako państwem członkowskim Unii Europejskiej otwierają się nowe możliwości udziału w budowie i rozwoju systemu Galileo oraz jego zastosowań w wielu różnych dziedzinach, od transportu poprzez bankowość i ubezpieczenia do ochrony środowiska, ratownictwa i zarządzania kryzysami. Rynek usług związanych z nawigacją satelitarną szacowany jest na kilka do kilkunastu miliardów dolarów

Aby Polska mogła w pełni wykorzystać szanse stwarzane przez rozwój systemu Galileo, niezbędne jest nawiązanie ściślejszych kontaktów i współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi, producentami i dostawcami usług oraz ich użytkownikami. Zorganizowana przez Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej konferencja przeznaczona była dla krajowych środowisk najbardziej zainteresowanych rozwojem nawigacji satelitarnej: administracji państwowej, ośrodków naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw. Ponad 130 przedstawicieli jednostek naukowych, małych i średnich firm oraz organów samorządowych miało okazję nie tylko zapoznać się z prezentacją systemu, jego wybranych zastosowań i możliwości finansowania projektów, ale również nawiązać wartościowe kontakty i wymienić informacje, co powinno przyczynić się do lepszego wykorzystania polskiego potencjału w tej dziedzinie.

Patronat nad Krajowym Dniem Informacji o Galileo objęło Ministerstwo Infrastruktury. Jego przedstawiciel, pan minister Wojciech Hałka, wygłosił krótkie przemówienie na powitanie uczestników konferencji. Podkreślił on znaczenie inicjatywy Galileo jako jednego ze strategicznych projektów Unii Europejskiej, który będzie obsługiwać wiele dziedzin gospodarki, takich jak transport, finanse i bankowość, ratownictwo, energetykę, rolnictwo i inne. Polskie instytucje powinny włączać się w proces budowy systemu, mogącego stać się ważnym elementem rozwoju ekonomicznego naszego kraju poprzez poprawę infrastruktury oraz dopływ nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych.
Profesor Janusz B. Zieliński z Centrum Badań Kosmicznych PAN (koordynator projektu GalileoApp, w ramach którego została zorganizowana konferencja) przedstawił bardziej szczegółowe informacje o aktualnej sytuacji sektora nawigacji satelitarnej w Polsce i o perspektywach uczestnictwa w programie Galileo, a Główny Geodeta Kraju p. dr Jerzy Albin zaprezentował wielofunkcyjny system pozycjonowania ASG-PL/EUPOS, akcentując fakt, że założenie wielofunkcyjnego systemu stacji referencyjnych GNSS jest niezbędnym elementem funkcjonowania służb państwowych i wzrostu konkurencyjności gospodarki.
Gościem honorowym konferencji był Hans Peter Marchlewski, wysokiej rangi przedstawiciel Galileo Joint Undertaking, instytucji nadzorującej tworzenie systemu Galileo. Zapoznał on zebranych z podstawowymi założeniami oraz strukturą organizacyjną programu, z harmonogramem prac nad jego budową, z możliwościami jego komercyjnego wykorzystywania, jak również z warunkami ogłoszonego w czerwcu drugiego konkursu Galileo w 6 Programie Ramowym. W konkursie tym wyróżniono następujące dziedziny:

 • Area 1 : User Segment
  • Area 1A : User Community
  • Area 1B : Technological DevelopmentA
 • Area 2 : Mission Definition & Implementation
 • Area 3 : Innovation and International Initiatives

Budżet konkursu wynosi 67 mln euro, które zostaną podzielone pomiędzy ok. 30 projektów. Szczególny nacisk położono na nakłonienie małych i średnich przedsiębiorstw do uczestnictwa w budowie i wykorzystywaniu systemu Galileo, przewidziano nawet specjalny priorytet w trzecim obszarze tematycznym. Pan Marchlewski gorąco zachęcał polskie podmioty do włączania się w powstające konsorcja, które zamierzają ubiegać się o kontrakty w konkursie Galileo.

Druga sesja konferencji, prowadzona przez profesora Janusza Narkiewicza, poświęcona była konkretnym przykładom zastosowań satelitarnych metod pozycjonowania w Polsce. Zostały wygłoszone następujące prezentacje:

 1. System Nadzoru Ruchu Pojazdów, p. Dawid Rutkowski, Infotron Sp. z o. o.,
 2. Przykłady zastosowań GPS i GSM, p. Waldemar Jaworski, Macropol Sp. z o. o.,
 3. Zastosowanie systemu EGNOS w nawigacji lotniczej, ppłk pilot dr inż. Janusz Ćwiklak, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
 4. Krajowa Aktywna Sieć Geodezyjna - mgr Anna Świątek, Centrum Badań Kosmicznych PAN, mgr inż. Maciej Antosiewicz, Centrum Zarządzania ASG PL,
 5. Pomiary metodą satelitarną dla potrzeb systemu IACS - prof. Stanisław Oszczak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 6. Precyzyjna transmisja czasu - dr Jerzy Nawrocki, Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Tematem trzeciej sesji pod przewodnictwem profesora Andrzeja Felskiego była prezentacja możliwości uzyskania wsparcia finansowego dla realizacji projektów związanych z nawigacją satelitarną. Reprezentanci Krajowego Punktu Kontaktowego przedstawili instrumenty finansowania stosowane w 6 Programie Ramowym oraz zasady udziału w konkursach. Pani Agnieszka Józefowicz z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zapoznała uczestników z programami i dotacjami zarządzanymi przez PARP, a pani Małgorzata Świderska z Ministerstwa Gospodarki i Pracy poinformowała o regułach i procedurach uzyskiwania wsparcia z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przedstawiciel Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wygłosił prezentację o zasadach ubiegania się o realizację kontraktów niejawnych, a przedstawiciel Polspace o wspieraniu udziału małych i średnich przedsiębiorstw w konkursach 6 Programu Ramowego w ramach projektu NAVOBS.

Na zakończenie konferencji profesor Zieliński poinformował zebranych o utworzeniu w strukturach Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej przy CBK PAN specjalnej jednostki Galileo Point. Jej zadaniem jest prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych wśród jak najszerszego kręgu odbiorców, stworzenie internetowej bazy danych o podmiotach polskiego sektora nawigacji satelitarnej, dostarczanie niezbędnych informacji zainteresowanym jednostkom i wspieranie rozwoju współpracy międzynarodowej, a zwłaszcza udziału polskich ośrodków w konkursach i projektach Galileo.


 
top